Пандемијата со Коронавирус/КОВИД-19 создаде големи предизвици, особено во процесот на негата на најранливите групи на пациенти – како што се болните и предвреме родените бебиња. Со ова истражување сакаме да ги испитаме искуствата на родителите поврзани со овие предизвици, бидејќи родителите имаат важна улога во негата на нивното бебе, не само дома, туку и во текот на лекувањето во болница.

Бронхопулмонална дисплазија (БПД) е хронично белодробно заболување кое се среќава кај недоносените бебиња кои подолго време биле под кислородна терапија и механичка вентилација. Најмалку 20% од бебињата кои биле на механичка вентилација ја имаат оваа дијагноза. 

Што е Пневмоторакс? 
Пневмоторакс претставува продор на воздух во плевралниот простор, што предизвикува колабирање на белодробното крило. Пневмотораксот може да доведе до полесна или потешка состојба, а тоа зависи од количеството на воздух помеѓу плевралните листови во градниот кош.

Ризикот за губење на слухот кај терминско бебе и кај предвреме родено бебе не е ни приближно ист. Ако од 1000 новородени термински бебиња се очекува 1 до 3 бебиња да имаат проблем со слухот или да бидат целосно глуви, кај предвреме родените бебиња од 100 (не од 1000) новородени се очекуваат околу 15 бебиња да имаат некаков проблем.