Осигурете го вашето семејство, добијте прегледи и лекување како и можност за покривање на трошоци за породување, пренатални тестови, офталмолошко и стоматолошко лекување во сите приватни здравствени установи.

Грижата за здравјето и можноста за најквалитетно лечење во модерните здравствени установи се на првото место на приоритети во животот. Затоа го препорачуваме нашиот продукт за приватно здравствено осигурување СЕМЕЈНО ПРИВАТНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ со кој се овоможува здравствена заштита на целото семејство во најпознатите, најдобрите и најмодерните приватни здравствени установи во Република Северна Македонија и во Европа, без ограничување и по избор на клиентот.

Погледнете ги пакетите за приватно здравствено осигурување и одберете ја најдобрата заштита за вашето семејство:

za tekstot komercijalen oglas

Не чекајте, обезбедете врвна здравствена заштита за вашето семејство во сите приватни здравствени установи за сите општи и специјалистички прегледи, без ограничување. 
Контактирајте го вашиот консултант за осигурување или јавете се во центарот за поддршка на клиенти ”Еуролинк 24” на (02) 15 888.

 

ПАКЕТИ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИ ЗА ПОРОДУВАЊЕ, ОФТАЛМОЛОГИЈА , СТОМАТОЛОГИЈА И ТРОШОЦИ ЗА НЕИНАВНЗИВНИ ПРЕНАТАЛНИ ТЕСТОВИ

za testot komercijalen oglas

Полисата за приватно семејно здравствено осигурување со вклучени трошоци за породување, можност да се склучи договор за осигурување во било кој период од бременоста. Приватното семејно здравствено осигурување не ги исклучува трошоците за лекување на хронични болести настанати по истек на првите 6 месеци по почеток на осигурувањето!

Додека осигуреникот е хоспитализиран, покриени се болнички трошоци за:

 • сместување во болничка соба;
 • специјалиситички и дијагностички постапки, вклучително и патологија, Х-зраци, КТ-скен,
 • MRI-скеновите PET-скенови,
 • хируршка операција/интервенција,
 • болнички материјали, лекови и завои пропишани од страна на лекар,
 • ангажиран болнички персонал, хирург, специјалист, анестезиолог;
 • користење интензивна нега,
 • користење операциона сала.

Со овој продукт се предвидуваат и трошоци за превентивни прегледи по избор на осигуреникот без претходна индикација како на пример:

 • Гинеколошки преглед:  ПАП-тест, ултразвук, гинеколошки преглед,
 • Кардиолошки преглед: консултативен преглед, ултрасонографски преглед,
 • ЕКГ,
 • Комплетна дијагностика на гради: клинички преглед, ултразвук на дојка,
 • Мамографија,
 • Уролошки преглед: консултативен преглед, ехо на простата, ПСА (тумор-маркер),
 • Интернистички преглед:  консултативен преглед, ехо на абдомен,
 • Стоматолошки прегледи,
 • Офталмолошки прегледи,
 • Лабораторски анализи: крвна слика, серумско железо - Fe, седиментација – SE, уринарен статус, уринарен седимент, гликемија,
 • HgA1C - гликолизиран хемоглибин, холестерол, триглицериди, HDL - липопротени со висока густина,
 • LDL - липопротеини со ниска густина, уреа, креатинин, ацидум урикум, вкупен билирубин, директен билирубин, AST (GOT); ALT (GPT), GGT Gamma - glutamul transferase,TSH  и слободен Т4 Тироидни
 • хормони, PSA.

 

Територијална важност:

 • Република Македонија за покритијата “ОСНОВНО” и “КОМФОР”
 • Европа без Велика Британија, Русија и Швајцарија, за покритието “ПРЕМИУМ”

 

 Slika za komercijaen oglas i za newsletter

 

ЗОШТО ПРИВАТНО СЕМЕЈНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ?

 

 • Директна исплата на трошоците за лекување кон приватните здравствени установи за болничко лекување и трошоци за породување.
 • Можност за заштеда доколку не користите здравствена услуга во текот на осигурителниот период.
 • Заедничка осигурена сума/лимит како максимална обврска на осигурувачот за сите членови на семејството
 • Членови на семејството се брачни другари на возраст до 64 години и деца на возраст од 1 до 30 години.

 

Преземете ја индикативната понуда овде
Контактирајте го вашиот консултант за осигурување или јавете се во центарот за поддршка на клиенти ”Еуролинк 24” на (02) 15 888.