Текстот кој го објавуваме е дел од документот WBTi Assesment report за Република Македонија. Следните 5 индикатори се однесуваат на практиките во врска со доењето, оцените се описни, а секој индикатор содржи коментар во врска со практиките кои се применуваат. Според податоците од MICS истражувањето, само 21% од новороденчињата се дојат во првиот час од раѓањето, додека 64% од бебињата започнуваат со доење во текот на првиот ден од раѓањето.

Текстот кој го објавуваме е дел од документот WBTi Assesment report за Република Македонија. За седмиот индикатор Поддршка преку информирање, оцената која ја доби Македонија е 6,5. Овој индикатор се однесува на националната стратегија за информирање, едукација и комуникација, со цел подобрување на исхраната на доенче и мало дете имплементирана на локално ниво. 

Текстот кој го објавуваме е дел од документот WBTi Assesment report за Република Македонија. За десеттиот индикатор Механизми за следење и систем за евалуација, оцената која ја доби Македонија е 5. Овој индикатор се однесува на контролата, системот за управување со информации како дел од процесот на менаџирање и планирање.

Текстот кој го објавуваме е дел од документот WBTi Assesment report за Република Македонија. За шестиот индикатор Поддршка на трудниците и мајките кои дојат, на локално ниво во заедницата, оцената која ја доби Македонија е 5. Овој индикатор се однесува на достапноста на сервис во локалната заедница за стручно советување на мајките, за исхрана на доенче и мало дете и достапноста на оваа поддршка за сите жени (во тек на бременоста и после породувањето).

Текстот кој го објавуваме е дел од документот WBTi Assesment report за Република Македонија. За деветтиот индикатор Хранење на новороденчињата и малите деца во кризни состојби, оцената која ја доби Македонија е 7,5. Овој индикатор се однесува на политиките и програмите за исхраната на доенче и мало дете во состојба на катастрофа и интегрираноста на материјали на оваа тема во курикулумите на студиска обука и обука на вработените во здравствените установи, во рамки на кризниот менаџмент.

Текстот кој го објавуваме е дел од документот WBTi Assesment report за Република Македонија. За петтиот индикатор Грижа за здравјето и исхраната (системи кои го поддржуваат доењето и правилната исхрана на доенчињата и малите деца – IYCF), оцената која ја доби Македонија е 6,5. Овој индикатор се однесува на медицинските школи и програмите за едукација на здравствените професионалци во тек на студиите, постоењето на стандарди и упатства за породување прилагодено кон потребите на мајката и програми за стручно усовршување на персоналот кој веќе работи во здравствените установи.

Текстот кој го објавуваме е дел од документот WBTi Assesment report за Република Македонија. За осмиот индикатор Исхраната на бебињата и ХИВ инфекцијата, оцената која ја доби Македонија е 1. Овој индикатор се однесува на политиките и програмите кои се однесуваат на доењето и ХИВ инфекцијата и тековниот мониторинг на мерките и исходот кај мајките и бебињата со ХИВ.

Марија Атанасовска – Водителка на познатата емисија за бебиња, деца и родители 0м+ на ТВ Телма, вели дека најчесто со упорност, правилна техника и поддршка, успешно се решаваат повеќето проблеми со доењето. Среќна е што успеала во намерата нејзините ќерки да бидат на мајчино млеко, бидејќи придобивките се повеќекратни. Како од здравстен, така и од емотивен аспект. Блискоста во тие моменти е неповторливо искуство кое треба да го искуси секоја мајка.