Пандемијата со Коронавирус/КОВИД-19 создаде големи предизвици, особено во процесот на негата на најранливите групи на пациенти – како што се болните и предвреме родените бебиња. Со ова истражување сакаме да ги испитаме искуствата на родителите поврзани со овие предизвици, бидејќи родителите имаат важна улога во негата на нивното бебе, не само дома, туку и во текот на лекувањето во болница.

Некротизирачки ентероколитис (NEC) е една од посериозните болести на дигестивниот систем (на цревниот систем) и една од почестите која се јавува кај предвреме родените бебиња. Болеста настанува поради повреда или воспаление на тенкото или дебелото црево. 

Бронхопулмонална дисплазија (БПД) е хронично белодробно заболување кое се среќава кај недоносените бебиња кои подолго време биле под кислородна терапија и механичка вентилација. Најмалку 20% од бебињата кои биле на механичка вентилација ја имаат оваа дијагноза. 

Респираторен дистрес синдром (РДС) е многу чест проблем кај предвремено родените бебиња и често бара дополнителна поддршка со кислород или потпомагање на дишењето со маханичка вентилација. Тежината на РДС зависи од повеќе фактори, меѓу кои:

Што е Пневмоторакс? 
Пневмоторакс претставува продор на воздух во плевралниот простор, што предизвикува колабирање на белодробното крило. Пневмотораксот може да доведе до полесна или потешка состојба, а тоа зависи од количеството на воздух помеѓу плевралните листови во градниот кош.

Сурфактант е супстанца која овозможува алевеолите (дишните патишта) да останат отворени. Терапијата со сурфактант се применува за да се спречи колабирање на алвеолите. За да се овозможи нормално дишење, на бебето му се помага со приклучување на механичка вентилација или со поддршка со кислород. За бебињата кои се родени без доволно сурфактант се вели дека имаат респираторен дистрес синдром (РДС).

Ризикот за губење на слухот кај терминско бебе и кај предвреме родено бебе не е ни приближно ист. Ако од 1000 новородени термински бебиња се очекува 1 до 3 бебиња да имаат проблем со слухот или да бидат целосно глуви, кај предвреме родените бебиња од 100 (не од 1000) новородени се очекуваат околу 15 бебиња да имаат некаков проблем.

Хемангиомот е вид на белег кој се појавува кога заплеткани крвни садови ќе пораснат на површината на кожата или под неа. Хемангиомите обично се појавуваат неколку дена или недели по раѓањето на бебето. Ако бебето се роди со хемангиом, тогаш станува збор за друг вид на хемангиоми кои се третираат на сосема поразличен начин и се вродени, т.е настанале за време на бременоста и развојот на фетусот во утробата на мајката. Вродените хемангиоми се многу поретки.